Betingelser

Artikel 1 - Definitioner

I dessa termer gäller följande definitioner:

Tidsfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte agerar som näringsidkare eller näringsidkare och som ingår ett distansförsäljningsavtal med näringsidkaren;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansförsäljningsavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;

varaktig databärare: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information riktad till honom eller henne personligen på ett sätt som gör det möjligt att komma åt den lagrade informationen i framtiden och återge den i oförändrad form.

Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att säga upp distansförsäljningsavtalet inom ångerfristen;

Entreprenör: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal som innebär att inom ramen för ett system för distansförsäljning av varor och/eller tjänster anordnat av företagaren fram till och med avtalets ingående, uteslutande används en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Fjärrkommunikationsteknik: betyder som kan användas för att sluta avtal utan att konsumenten och företagaren behöver mötas i samma rum samtidigt.

Allmänna villkor: Företagarens tillämpliga allmänna villkor.

Artikel 2 - Företagarens identitet

Företagets namn: Branoni

Handelsnamn: Mabecom

Filialens adress: Hoegenstraat 5a

E-postadresser: infobranoni@gmail.com

Handelskammarens nummer: 85457590

Momsregistreringsnummer: NL004097691B60


Artikel 3 - Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och för alla distansförsäljningsavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan distansförsäljningsavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt ska det före avtalets ingående anges att de allmänna villkoren kan kontrolleras med näringsidkaren och att de så snart som möjligt på begäran ska skickas kostnadsfritt till konsumenten.

Om avtalet om distansförsäljning ingås elektroniskt kan texten i dessa allmänna villkor, trots vad som sägs i föregående avsnitt, och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra den i en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt ska det innan distansförsäljningsavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.

Om det utöver dessa allmänna villkor gäller särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller punkterna 2 och 3 på motsvarande sätt och vid motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller upphävda, ska avtalet och dessa villkor i övrigt fortsätta att gälla, och den relevanta bestämmelsen ska utan dröjsmål ersättas av ömsesidig överenskommelse med en bestämmelse som närmar sig syftet med den ursprungliga bestämmelsen så nära som möjligt.

Situationer som inte specificeras i dessa allmänna villkor bör bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Otydligheter kring tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor måste tolkas "i andan" i dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet är icke bindande. Företagaren har rätt att ändra och anpassa utbudet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och exakt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder måste dessa vara en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och information i erbjudandet är vägledande och kan inte utgöra grund för ersättning eller hävning av avtalet.

Bilderna på produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Operatören kan inte garantera att färgerna som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

priset, exklusive tullhanteringskostnader och importmoms. Dessa merkostnader står på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller budtjänst kommer att tillämpa den särskilda regleringen för post- och budtjänst i samband med import. Denna ordning gäller om varorna importeras till EU:s bestämmelseland, vilket är fallet i det aktuella fallet. Post- och/eller budföretaget tar ut momsen (tillsammans med tullklareringsavgifter eller inte) från mottagaren av varorna;

Eventuella fraktkostnader;

hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

Huruvida ångerrätten gäller eller inte;

Metod för betalning, leverans och utförande av avtalet;

tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den tidsfrist inom vilken näringsidkaren garanterar priset;

Avgiftsbeloppet för fjärrkommunikation, om kostnaderna för att använda tekniken för fjärrkommunikation beräknas på annan grund än den allmänna grundavgiften för det kommunikationsmedel som används;

Huruvida avtalet arkiveras efter ingåendet och i så fall hur konsumenten kan komma åt det;

Hur konsumenten kan kontrollera och om så önskas rätta de uppgifter han eller hon har lämnat i samband med avtalet innan avtalet ingås;

andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås;

de uppförandekoder som näringsidkaren lyder under och hur konsumenten kan komma åt dessa uppförandekoder elektroniskt, och

Minsta varaktighet för distansavtalet i händelse av en transaktion som löper ut.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material.

Artikel 5 - Avtalet

Om inte annat följer av punkt 4, ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som anges i erbjudandet.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan konsumenten häva avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt måste företagaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt måste företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - ta reda på om konsumenten kan fullgöra sina betalningsförpliktelser och om alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansförsäljningsavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avslå en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet med angivande av skälen.

Företagaren ska bifoga följande information till produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligt eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

Besöksadress för företagarens företag, där konsumenten kan ta upp klagomål;
Villkoren för och på vilket sätt konsumenten kan utöva sin ångerrätt eller i förekommande fall tydlig information om hur konsumenten kan undantas från ångerrätten;
information om garantier och befintlig service efter försäljning;
den information som avses i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har gett konsumenten denna information innan avtalet ingicks;
Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid.
Om det är en transaktion som sträcker sig över en viss tid, gäller bestämmelsen i föregående avsnitt endast den första leveransen.

Varje avtal ingås under förutsättning att det finns tillräcklig tillgång till de aktuella produkterna.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av varor har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan anledning inom 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter att konsumenten eller ett ombud som konsumenten i förväg utsett och som företagaren har fått kännedom om, har tagit emot produkten.

Under betänketiden ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han returnera produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och originalförpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren gett.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att meddela företagaren inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten ska kommunicera detta genom ett skriftligt meddelande/e-post. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt ska han eller hon returnera varan inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, t.ex. med hjälp av ett avsändningsbevis.

Om kunden inte har uttryckt önskemål om att utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren efter utgången av de perioder som nämns i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.
Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska kostnaderna för att returnera produkterna betalas av konsumenten.

Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter återkallelsen. Förutsättningen är att varan redan har tagits emot av företagaren, eller att det finns dokumentation på att varan har returnerats helt.
Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om näringsidkaren har angett detta tydligt i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för produkter som

skapad av företagaren enligt konsumentens specifikationer;
som är helt klart personliga
som inte kan återlämnas på grund av sin natur;
som snabbt försämras eller åldras;
vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden utanför entreprenörens kontroll;
för enskilda tidningar och tidskrifter;
för ljud- och bildinspelningar och datorprogram på vilka konsumenten brutit förseglingen.
För hygienprodukter där konsumenten har brutit förseglingen.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster

om boende, transport, restaurang eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller för en viss period;
om leveransen påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke före utgången av ångerfristen;
på vadslagning och lotterier.Artikel 9 - Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisförändringar till följd av ändrade momssatser.

Med avvikelse från föregående punkt kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Detta samband med fluktuationer och att alla nämnda priser är vägledande priser kommer att nämnas i erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagbestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar med början 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har samtyckt till det och:

de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller förordningar, eller
konsumenten har rätt att häva avtalet samma dag som prishöjningen träder i kraft.
Enligt artikel 5, mom 1, i 1968 års omsättningsskattelag, skall leveransorten vara det land där transporten påbörjas. I det aktuella fallet sker leveransen utanför EU. Post- eller budföretaget tar sedan ut importmoms eller tullavgifter från kunden. Företagaren kommer därför inte att ta ut moms.

Alla priser kan innehålla typografiska fel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och skrivfel. Vid tryckfel är företagaren inte skyldig att leverera varan till felaktigt pris.

Artikel 10 - Efterlevnad och garanti

Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lag- och/eller myndighetsbestämmelser som gällde vid dagen för ingående av avtalet. Om överenskommet garanterar näringsidkaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

En garanti som tillhandahålls av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet.

Eventuella defekta eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leverans. Produkterna ska returneras i originalförpackning och i nyskick.

Entreprenörens garantitid motsvarar fabrikens garantitid. Entreprenören ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild användning av konsumenten och inte heller för råd om användning eller användning av produkterna.

Artikel 11 - Leverans och prestanda

Företaget måste iaktta största försiktighet vid mottagande och fullgörande av produktorder.

Leveransort är den adress som konsumenten har uppgett till företaget.

Med beaktande av vad som anges i punkt 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt och senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta senast 30 dagar efter att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan kostnader och rätt till eventuell ersättning.

Vid uppsägning enligt föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter uppsägningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig måste företagaren försöka leverera en ersättningsartikel. Senast vid leverans ska det tydligt och begripligt anges att det är en ersättningsprodukt som levereras. För utbytesvaror kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell retursändning ska stå för entreprenören.

Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd representant som entreprenören har fått kännedom om, om inte annat uttryckligen avtalats.

Artikel 12 - Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Stängning

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal på obestämd tid som har ingåtts om regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid om högst en månad.

Konsumenten kan när som helst säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts om regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster vid avtalsperiodens utgång i enlighet med gällande uppsägningsregler och med en uppsägningstid om högst en månad.

Konsumenten kan säga upp de avtal som nämns i föregående punkter:

avsluta när som helst och är inte begränsad till uppsägning vid en specifik tidpunkt eller för en specifik period;

avsluta dem åtminstone som han själv gjorde dem;

slutar alltid med samma uppsägningstid som företagaren själv har satt.

Expansion

Ett tidsbestämt avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss tid.

Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts om regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter kan, oavsett vad som anges i föregående paragraf, förnyas för en bestämd tid om högst 3 månader, om konsumenten kan säga upp det förnyade avtalet innan förnyelsen löper ut med en uppsägningstid om högst 1 månad.

Ett tidsbestämt avtal som ingåtts om fortlöpande tillhandahållande av varor eller tjänster kan endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst än tre månader om avtalet avser regelbunden utdelning av dags- eller veckotidningar, dock mindre än en gång i månaden.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introprenumeration) fortgår inte tyst och upphör automatiskt i slutet av prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

Om ett avtal löper på mer än ett år kan konsumenten när som helst säga upp avtalet efter ett år med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte skälighet och rättvisa motsätter sig att avtalet sägs upp före den avtalade periodens utgång.

Artikel 13 - Betalning

Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom sju arbetsdagar efter det att betänketiden som nämns i artikel 6.1 har börjat. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i den lämnade eller nämnda betalningsinformationen till företagaren.

Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som meddelats konsumenten i förväg.


Artikel 14 – Klagomålsförfarande

Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas till företagaren inom 7 dagar med en fullständig och tydlig beskrivning efter att konsumenten upptäckt bristerna.


Klagomål som lämnas till företagaren kommer att besvaras inom 14 dagar efter mottagandet. Om ett klagomål kräver en hanterbar längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om att han eller hon tagit emot klagomålet samt en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål frånsäger sig inte entreprenörens skyldigheter, om inte entreprenören skriftligen anger annat.

Om entreprenören anser att reklamationen är giltig ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 - Tvister

För avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor gäller endast holländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna själv eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;

Oriktigheten är helt eller delvis en följd av föreskrifter som regeringen har satt eller kommer att sätta om arten eller kvaliteten på de material som används.